AN 250 1998 HJUL FRAM 600:-
AN 650 2002 HJUL FRAM 800:-
GS 450 1981 HJUL FRAM 700:-
GS 1000 G 1981 HJUL FRAM 700:-
GS 1000 G 1983 HJUL FRAM 700:-
GS 1100 G 1984 HJUL FRAM 700:-
GSF 600 1995 HJUL FRAM 700:-
GSX 400 F 1984 HJUL FRAM 700:-
GSX 400 FWS 1983 HJUL FRAM 700:-
GSX 600 R 1997 HJUL FRAM 1700:-
GSX 750 F 2000 HJUL FRAM 700:-
GSX 750 F 2002 HJUL FRAM 700:-
GSX 750 R 1991 HJUL FRAM 1500:-
GSX 750 R 1997 HJUL FRAM 700:-
GSX 750 R 1998 HJUL FRAM 700:-
GSX 1100 E 1982 HJUL FRAM 700:- RIKTBART
GSX 1100 G 1993 HJUL FRAM 700:-
GSX 1400 2002 HJUL FRAM 1500:-
GSX 1400 2007 HJUL FRAM 2500:-
GT 125 X4 1981 HJUL FRAM 700:-
GT 125 1979 HJUL FRAM 700:-
RF 600 1994 HJUL FRAM 700:-
RF 600 1997 HJUL FRAM 700:-
TS 50 1992 HJUL FRAM 700:-
TS 125 1982 HJUL FRAM 700:-
TS 125 1983 HJUL FRAM 700:-
VX 800 1991 HJUL FRAM 1000:-
XN 85 1983 HJUL FRAM 700:-
GSX 600 R 1998 HJUL FRAM  1200:-
AN 400 1999 HJUL FRAM KOMP 900:-
DR 650 R 1991 HJUL FRAM KOMP 1400:-
GS 500 E 1980 HJUL FRAM KOMP 1400:-
GS 550 1982 HJUL FRAM KOMP 1400:-
GS 1000 G 1983 HJUL FRAM KOMP 1400:-
GSR 600 A 2009 HJUL FRAM KOMP 1400:-
GSX 250 1981 HJUL FRAM KOMP 900:-
GSX 400 E 1982 HJUL FRAM KOMP 900:-
GSX 750 F 1990 HJUL FRAM KOMP 900:-
GSX 750 F 1990 HJUL FRAM KOMP 900:-
GSX 750 F 2000 HJUL FRAM KOMP 3000:-
GSX 750 L 1981 HJUL FRAM KOMP 900:-
GT 125 X4 1982 HJUL FRAM KOMP 900:-
GT 125 1980 HJUL FRAM KOMP 900:-
GZ 125 1999 HJUL FRAM KOMP 900:-
RG 125 1987 HJUL FRAM KOMP 900:-
TS 250 X4 1988 HJUL FRAM KOMP 900:-
VS 800 1994 HJUL FRAM KOMP 2500:-