CB 350 1987 HJUL FRAM 800:-
CB 400 N 1982 HJUL FRAM 800:-
CBR 600 F 1987 HJUL FRAM 800:-
CBR 600 F 1988 HJUL FRAM 800:-
CBR 600 F 2001 HJUL FRAM 800:-
CBR 900 RR 1992 HJUL FRAM 900:-
CBR 900 RR 1992 HJUL FRAM 900:-
CBR 900 RR 1995 HJUL FRAM 900:-
CBR 900 RR 1996 HJUL FRAM 900:-
CBR 900 RR 1997 HJUL FRAM 900:-
CBR 900 RR 1999 HJUL FRAM 900:-
CBR 900 RR 1999 HJUL FRAM 900:-
CBR 1000 F 1987 HJUL FRAM 900:-
CBX 600 E 1983 HJUL FRAM 900:-
CBX 600 E 1983 HJUL FRAM 900:-
CBX 750 F 1984 HJUL FRAM 900:-
CRM 125 1991 HJUL FRAM 900:-
NSR 120 1991 HJUL FRAM 900:-
VF 400 F 1984 HJUL FRAM 900:-
VF 750 S 1983 HJUL FRAM 900:-
VF 1000 F2 1986 HJUL FRAM 900:-
VTR 1000 F 1997 HJUL FRAM 1800:-
VTR 1000 F 2000 HJUL FRAM 900:-
XBR 500 C 1985 HJUL FRAM 900:-
CBR 600 F 1991 HJUL FRAM   900:-
CA 125 REB 1996 HJUL FRAM KOMP 1500:-
CB 250 N 1981 HJUL FRAM KOMP 1500:-
CB 250 T 1978 HJUL FRAM KOMP 1500:-
CB 350 S 1986 HJUL FRAM KOMP 1500:-
CB 400 N 1983 HJUL FRAM KOMP 1500:-
CBF 125   2010 HJUL FRAM KOMP 1500:-
CBR 120 R 2007 HJUL FRAM KOMP 1500:-
CBR 125 R 2004 HJUL FRAM KOMP 1500:-
CM 400 T 1984 HJUL FRAM KOMP 1500:-
CX 500 1978 HJUL FRAM KOMP 1500:-
GL 1000 1978 HJUL FRAM KOMP 1500:-
GL 1500 1993 HJUL FRAM KOMP 1500:-
NSR 125 F 1989 HJUL FRAM KOMP 1500:-
NSR 125 1991 HJUL FRAM KOMP 1500:-
ST 1100 1998 HJUL FRAM KOMP 1500:-
VT 600 1994 HJUL FRAM KOMP 2500:-  SLÅR LITE
VT  750 C 1997 HJUL FRAM KOMP 3000:-
VTR 1000 F 1998 HJUL FRAM KOMP 2000:-
VTR 1000 F 2001 HJUL FRAM KOMP 2500:-